Политика возврата товара

ATTEIKUMA TIESĪBAS, PRECES ATGRIEŠANA UN APMAIŅA


Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām Jums ir tiesības 14
(četrpadsmit) dienu laikā atteikties no preces, neminot iemeslu.
Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā mēs Jums atmaksāsim visus no Jums
saņemtos maksājumus, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti
par Jūsu lēmumu atteikties no pasūtījuma.
Preces jānodod SIA Alisida, Tilta ielā 28, Rīga bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā
gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no dienas, kad Jūs mums paziņojāt savu lēmumu
atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja Jūs preces nogādāsiet atpakaļ uz SIA
Alisida, Tilta ielā 28, Rīga pirms 14 dienu termiņa beigām. Lūdzu ņemt vērā, ka SIA
Alisida nepieņems preces, kas sūtītas pa pastu, tā kā pieņemšanas brīdī nav iespējams
abām pusēm klāt esot fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī
komplektācijas saturu. Nosūtot preces uz SIA Alisida, izmantojot kurjerpastu, Jūs
piekrītat SIA Alisida vienpusēji konstatētajam preces vizuālajam stāvoklim un
komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi. Turpmākās pretenzijas par to, ka tas,
Jūsuprāt, neatbilst tam, kā nosūtījāt, tiks uzskatītas par nepamatotām, tāpēc
rekomendējam preces nodot klātienē SIA Alisida Tilta ielā 28, Rīga.
Paziņojam, ka Jums arī būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās
izmaksas. Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces
izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos
nolūkos.
Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas
nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei. Šajā sakarā, lūdzam Jūs
preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei,
piemēram, preci lietot tik daudz, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā
veikalā.
Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz
preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs
par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama
ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma
samazināšanos. Jūs esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu
atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā
(izņemot Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par
distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos), sedzot:
- preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad SIA Alisida ir
piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis Jūs, ka Jums ir jāsedz izmaksas;
- preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura,
īpašību un darbības noskaidrošanai, ko apliecina preces ražotāja autorizētajā servisā
veiktā diagnostika. Jūs neesat atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja SIA
Alisida nebūs Jūs informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību
regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Jūs nevarat izmantot atteikuma tiesības Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu
Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:
- pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību
termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma
tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts;
- preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs
nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;
- preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;
- prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
- patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar
atdot atpakaļ;
Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 (četrpadsmit) dienām, sākot no dienas,
kad Jūs esat ieguvis (ieguvusi) vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko Jūs esat
norādījis (noradījusi), ir ieguvusi preces valdījumā.
Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ir jāinformē mūs - SIA “Alisida”, juridiskā adrese
Tilta iela 28, Rīga, LV-1005, tālruņa numurs: +371 20579941, e-pasta
adrese: info@anvi.lv  par lēmumu atteikties no šā līguma. Paziņojumam par atteikumu
tiesību izmantošanu izmantojiet atsūtīto atteikuma veidlapu, ko nosūtīsim Jums uz Jūsu
norādīto epastu. Atteikuma veidlapu Jūs varat aizpildīt latviešu vai krievu valodā.
Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, Jums ir jānosūta paziņojumu par atteikumu
tiesību izmantošanu pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.


VAIRĀK INFORMĀCIJAS PAR PATĒRĒTĀJA TIESĪBĀM,

DISTANCES LĪGUMU UN ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANU:


http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pirkumi-ar-elektronisko-sazinas-lidzeklu-starpniecibu

http://likumi.lv/doc.php?id=23309

https://likumi.lv/doc.php?id=266462